Oplægsholdere


Hold øje med denne side, da den dagligt bliver opdateret.


Hvordan får man samarbejdet med andre afdelinger til at fungere?

Anders Møllekær

Læs mere


Oplægget tager udgangspunkt i de udfordringer, alle akutmodtagelser står overfor i samarbejdet med andre afdelinger. Ved at anvende, hvad vi ved fra årtiers forskning i organisationer med lignende udfordringer, er det muligt at identificere, hvad der er afgørende for, at samarbejdet bliver en succes, og hvad man helt konkret kan gøre for at løse dagligdagens organisatoriske udfordringer.

Anders Møllekær er læge og MBA med særlig interesse for organisering af akutmodtagelser. Han har netop forsvaret sin ph.d. om, hvordan forskellige organisationsmodeller kan påvirke outcome for patienter, der udskrives fra akutmodtagelserne. Han har desuden været med til at etablere forskningsnetværket DESIGN-EM, der forsker i organisering af akutmodtagelser ved at benytte flere forskellige forskningstraditioner og metoder herunder antropologi, organisationsforskning og epidemiologi.

Fokus på børn – underretningspligten

Ann-Britt Kirkedal

Læs mere


Underretninger og underretningspligten er meget i fokus på landets børneafdelinger, men børn er jo også i kontakt med sundhedsvæsnet andre steder – både direkte og indirekte via deres forældre. Oplægget vil indeholde gennemgang af reglerne samt arbejdsgangene i forhold til underretninger samt nogle cases til diskussion.

Ann-Britt Kirkedal er afdelingslæge på Børne og Ungeafdelingen, Herlev og Gentofte Hospital og arbejder som akutpædiater i Børnemodtagelsen.

SOFA kriterierne – kan man finde en patient med meningitis

Annmarie Touborg Lassen

Læs mere


Up front-identifikation af patienter med behandlingskrævende infektion er ofte let, hvis patienten præsenterer sig med "klassiske" infektionstegn som feber og et oplagt infektionsfokus. En del patienter har imidlertid uspecifikke symptomer, hvor det kan være vanskeligt at gennemskue, om det kunne dreje sig om infektion.

Dette indlæg vil tilgå den akutte patient up front med fokus på identifikation af patienter med meningitis samt identifikation af andre patienter med infektion.

Annmarie Lassen er professor i akutmedicin på Syddansk Universitet. Hun arbejder som overlæge i Fælles akutmodtagelse Odense Universitetshospital og er speciallæge i infektionsmedicin.

Akutmedicin i UK og DK – Forskelle og ligheder

Ayham Al-Masri

Læs mere


Hurra, Hurra, Hurra! Emergency medicine is now a recognized specialty in Denmark. In the United Kingdom, particularly in 1972, 30 Consultant posts established as an experimental pilot, creating a new specialty in Accident and Emergency Medicine (RCEM history).

What can we learn from the emergency medicine reality in the United Kingdom? What is an emergency physician in the UK? What is the training like? What is it to work as a consultant or a trainee in an emergency room at a UK hospital? Where is emergency medicine as a specialty heading?

Come and join me as we discuss the topic of emergency medicine experience in UK and have an inside view of the emergency department there. I am keen to share and reflect on my own journey of how I worked as an Emergency consultant at St Mary’s Hospital in London and how you, as a professional, or the Danish medical system in general, can learn from this experience.

Ayham Al-Masri er overlæge i akutmedicin og kursusudvikler på Sønderjylland Sygehus, Aabenraa.

Det udgående lungeteam- samarbejde med akut-afdelingen og lunge-afdelingen

Birgit Refsgaard

Læs mere


Lungeteamet er et tværsektorielt udgående team bestående af sygeplejersker fra Aarhus Kommune og Aarhus Universitetshospital. Patienter med KOL kan kontakte teamet døgnet rundt, og formålet med projektet er at forebygge indlæggelser, øge sundhedskompetencer og skabe mere tryghed for patienterne i hjemmet ved bl.a. akutte hjemmebesøg.

Birgit Refsgaard er sygeplejerske på Lungemedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Hun har arbejdet inden for det lungemedicinske speciale i 14 år, særligt med akutte indlæggelser af kronisk lungesyge patienter. De sidste par år har hendes fokus været på patienter med KOL og forbedring af deres patientforløb på tværs af sektorerne.

Balancen mellem tilsyn og kontrol

Charlotte Hjort

Læs mere


The Danish Patient Safety Authority has been assigned to perform surveys of all types of treatment facilities in Denmark, including departments of emergency medicine. The Authority has a strategy for both control and learning and emphasizes to keep a balance between the two. It will be described, how the surveys have been performed. Results from the surveys will be presented and examples given on situations which included control and learning.

Charlotte Hjort er overlæge og enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Uafklaret bevidsthedstab – systematisk gennemgang

Christian Hohenstein

Læs mere


Loss of consciousness (LOC) is a very common symptom in the emergency department. Often neurologists take care of these kind of patients, but non-neurological diseases can also cause LOC.

This lecture focuses on the main neurological diseases of LOC that you see in the emergency department, the necessary diagnostic procedures and the specialty you have to call after establishing the diagnosis.

I shed light on the differentiation between syncope and seizures which is often misdiagnosed as far as the literature suggests. Several videos show how similar seizures and syncope can look like and how easy it is to differentiate them – if you know the key features.

Christian er specialist i almen medicin og anæstesi og er ‘Head of the emergency department’ på universitetshospitalet i Magdeburg, Tyskland. Han har over 10 års erfaring fra akutafdelingen og over 15 års erfaring fra præhospitalet.

Patienten med ukendt infektionsfokus

Christian B. Mogensen

Læs mere


Patienten med ukendt infektionsfokus Vi modtager mange infektionsmedicinske patienter i akutafdelingerne hver dag. De fleste får stillet en fokal diagnose indenfor de første timer, men hvordan håndterer vi de patienter, som er febrile eller har andre tegn på infection, men som ikke har noget fokus? Hvordan kommer vi videre i udredningen? Hvornår bør vi begynde antibiotisk behandling, og hvor længe kan vi vente med det? Oplægget vil give forslag til en målrettet strategi for disse patienter i akutafdelingen.

Christian B. Mogensen er speciallæge i intern medicin: infektionsmedicin og akut medicin, og leder af nationale og regionale forskningsprojekter om akutte infektioner og antibiotikabrug i akutafdelingerne. Han er desuden formand for den nationale antibiotika LKT-ekspertgruppe.

Hjælp - patienten klager!

Christian Jacobsen

Læs mere


Hvordan håndterer vi patientklager – og hvad gør vi, når de går på tværs af afdelinger?

Det spørgsmål tager speciallæge i ortopædisk kirurgi på FAM, Christian Jacobsen, op på DEMC.

Akutmodtagelsen fungerer som "én indgangsport til hele sygehuset", og borgerne kan have svært ved at adressere eventuelle klager over systemet, behandlingen, adfærden eller lignende, og mange dialoger skal afholdes tværfagligt, sammen med andre specialer, da behandlingen typisk er multidisciplinær og kompleks.

På DEMC vil Christian give et kort indblik i brugbare metoder og værktøjer i dialogen med patient og pårørende, herunder hvordan Aristoteles tre appelformer kan danne grundlag for dialogerne. 

Christian Jacobsen er speciallæge i ortopædisk kirurgi på FAM og har næsten 10 års erfaring med de forskellige former for klager. Alt fra "simple" serviceklager til tværfaglige disciplinærsager over behandlingen med vidtgående konsekvenser for borgeren og pårørende.

De nye danske 2018-NKR for spinal stabilisering af voksne traumepatienter

Christian Maschmann

Læs mere


Gennem flere årtier har man prøvet at "immobilisere" traumepatienter i de tilfælde, hvor der var bekymring for mulige sekundære rygmarvsskader med og på forskellige redskaber, bl.a. stiv halskrave og spine board.
Men der har aldrig været stærk evidens for disse tiltag.
En stor national og tværfaglig specialistgruppe har derfor gennemgået litteraturen og udarbejdet nye NKR - Nationale Kliniske Retningslinjer til spinal stabilisering af voksne traumepatienter i Danmark.
På DEMC8 vil Christian præsentere undersøgelsens resultater og processen omkring den.

Christian er speciallæge i anæstesiologi og akutmedicin. Han arbejder både in-hospitalt som akutmediciner i AKM på Bispebjerg Hospital og præhospitalt som akutlæge på akutlægebilen i Region Hovedstaden. Christian er desuden formand for NKR-arbejdsgruppen "spinal stabilisering af voksne traumepatienter".

Frailty in the ED (Eng).

Christian Nickel

Læs mere


Christian will speak about frailty, a syndrome characterized by increased vulnerability to stressors. Frailty is a marker of adverse outcomes for older ED patients in Emergency Departments. He is going to try to convince you that a standardised approach to identifying frailty through use of a screening tool is important.

Christian Nickel is an emergency physician at the Emergency Department of the University Hospital Basel, Switzerland and chair of the Geriatric Emergency Medicine Section of the European Society of Emergency Medicine (EUSEM).

TED Strømper - skal de på?

Connie Jensen og Ditte Vrist

Læs mere


Anvender man TED strømper, fordi man ikke tør lade være, eller har de reelt en effekt? Indtil 2016 anvendte man på AUH konstant TED strømper til abdominalkirurgiske præ- og post operative patienter, men har vi turdet at smide patientsikkerheden over bord, og er det patientsikkerhed at give TED strømper på? Hvordan får vi patienten i centrum?

Det er Connie Jensen og Ditte Vrist, der står bag filmen, og som også skal holde oplæg på DEMC om TED strømper. De er henholdsvis akutsygeplejerske og specialeansvarlig akutsygeplejerske på Aarhus Universitetshospital.

Er det svampe?

David Høen-Beck, Fredrik Maintz og Ole Mazur Hendriksen

Læs mere


Haslev-forgiftningen, oktober 2017 Hvordan blev indsatsen koordineret? Hvad skete der egentlig, hvad blev outcome og hvad skal vi lære af hændelsen? David Høen-Beck, læge 1 på stedet, Fredrik Maintz, aPMer på stedet og Ole Mazur Hendriksen, præhospital lægelig chef, Region Sjælland skitserer forløb og håndtering samt beredskabets opbygning og follow-up.

David Høen-Beck er AMK-læge og lægebilslæge ved Præhospitalt Center, Region Sjælland, overlæge, anæstesiologisk afdeling, Holbæk Sygehus samt uddannelsesansvarlig, traume- og beredskabsansvarlig.

Ole Mazur har været speciallæge i anæstesiologi siden 1998 og har 20 års erfaring i det præhospitale område, heraf 5 år som præhospital leder. Han har desuden haft mere end 4000 udrykninger som akutlæge.

Fredrik Maintz startede som redder elev ved Falck i Maribo i 1995 og blev færdig i 1998.

Efter nogle gode år i Danmark rejste han til Norge i 2006 og vendte tilbage til Falck Danmark i 2008, for at få sin uddannelse konverteret til "Behandler med Særlig Kompetence"

Fra 2013 har han været en del af den gruppe paramedicinere, som Region Sjælland valgte at hjemtage, og arbejder nu i delt stilling med 50% som paramediciner på Akutbil i Kalundborg og 50% som Sundhedsfaglig Visitator AMK Region Sjælland.

Hereditary angioedema (Eng.)
Quinckes edema (Eng.)

Eva Rye Rasmussen

Læs mere


Hereditary angioedema
In this session the genetic disorder ”hereditary angioedema” (HAE) will be discussed. Both patients with and without complement C1 inhibitor deficiency suffer from recurrent severe swellings of the head and neck, abdomen and extremities. Earlier 25% of those with HAE died due to suffocation, however now treatment options have made their prognosis better. Even so, due to the rarity of the disease many physicians and emergency personnel might not be familiar with the new treatment algorithms. Every aspect of airway management and pharmacological treatment will be discussed.

Quinckes edema
In this session angioedema (Qunickes edema) will be broadly discussed. Angioedema is a severe and potential life-threatening symptom, which all emergency personnel should be acquainted with. The causes are many, i.e. pharmaceuticals, allergies, hereditary angioedema, idiopathic. The focus will be on differentiating between histaminergic and bradykinergic angioedema since the treatment algorithms vary greatly. Airway management will also be discussed briefly including instructions on correct performance of an emergency tracheostomy in children and adults.

Patientsikkerhed

Gitte Boier Tygesen

Læs mere


Oplæg om patientsikkerhedskulturens betydning for behandlingskvaliteten

Patientsikkerhedskulturen har betydning for personalets samarbejde og sikkerhedsbevidsthed, og der er påvist sammenhæng med specifikke kvalitetsproblemer som f.eks. indlæggelsestid og mortalitet.

På DEMC8 vil Gitte gøre os klogere på patientsikkerhedskultur, dens betydning og mulige sammenhænge med udgangspunkt i de fire regionale akutafdelinger i Region Midt.

Gitte er Ph.d. studerende ved Akutafdelingen, Regionshospitalet Horsens og forsker i akutmedicin, patientsikkerhed og risikofaktorer. I sin ph.d. har Gitte fokus på klinisk forværring, risikofaktorer, "situation awareness" og patientsikkerhedskultur.

PTSD – hos akutfolket

Henrik Lyng

Læs mere


Det er velkendt, at akutmedicinsk arbejde kan være psykisk belastende. Langt de fleste modnes ind i arbejdet og udvikler den rigtige form for robusthed. Alligevel kan der ske traumatisering i arbejdet, fordi der er tale om mennesker, der arbejder med mennesker under svære vilkår. Men heldigvis er der hjælp at hente, så man kan fortsætte i jobbet.

Henrik Lyng er krise- og beredskabspsykolog i Center for Beredskabspsykologi. Han arbejder med kollegastøtte, krisestyring, supervision, konfliktmægling og stresshåndtering.

Partydrugs/MDMA – hvorfor er det et problem?

Henrik Rindom

Læs mere


De fleste har set Henrik Rindom på tv, hvor han ofte hives ind som ekspert og gør danskerne klogere på rusmidler og afhængighed.

Henrik har 30 års erfaring som psykiater med speciale i rusmiddelafhængighed og vil på DEMC8 holde oplæg om de centralstimulerende stoffers biologi med særlig fokus på det serotonerge syndrom.

Weekend effekt i akutafdelingen

Iben Duvald

Læs mere


Iben Duvald præsenterer hovedkonklusionerne fra sin ph.d.-afhandling ved at besvare følgende spørgsmål: Har patienterne, der bliver indlagt i akutafdelingen i weekenden, en højere 30 dages-dødelighed og et længere hospitalsophold sammenlignet med patienter, der indlægges på hverdage? Er de patienter som indlægges i weekenden mere syge, end de patienter der indlægges på hverdage, og kan dette være en årsag til eksistensen af weekendeffekten? Registreres alle utilsigtede hændelser, og er der forskel på dem, som sker på hverdage og i weekenden? Hvordan er akutafdelingen organiseret på hverdage og i weekenden, og kan det have en betydning for kvaliteten af patientbehandlingen?

Iben Duvald er antropolog og Ph.D på akutafdelingen, Hospitalsenhed Midt/BSS Aarhus, Aarhus Universitet. Hun har siden september 2013 arbejdet med organiseringen af og de sociale praksisser i de danske akutafdelinger. Er desuden del af forskningsnetværket DESIGN EM.

Innovation i ambulancetjenesten

Jakob Riis

Læs mere


Ambulancetjenester leveres forskelligt rundt om i verden, selvom kerneydelsen er ens. Udfordringerne har også klare fællestræk, med et stigende antal kørsler og begrænsede budgetter. Det kræver god brug af de nye teknologier, men på måder som målrettes de vigtigste udfordringer, og i en skala som sikrer, at økonomien bliver bæredygtig.

Jacob Riis er direktør i Falck.

Anvendelse af crystalloider præhospitalt?

Jacob Steinmetz

Læs mere


Brugen af krystalloider præhospitalt, manglen på evidens for anvendelsen, og hvorfor det alligevel bruges så hyppigt.

Jacob Steinmetz er traumeleder på Rigshospitalet og præhospital akutlæge på den Nationale helikopterordning samt Akutlægebilen i Region Hovedstaden.

Traumer fra Stenbroen

Jacob Steinmetz

Læs mere


Jacob vil fortælle om sine erfaringer med penetrerende traumer på Rigshospitalets TraumeCenter. Han vil desuden komme ind på brugen af krystalloider præhospitalt, manglen på evidens for anvendelsen, og hvorfor det alligevel bruges så hyppigt.

Jacob Steinmetz er traumeleder på Rigshospitalet og præhospital akutlæge på den Nationale helikopterordning samt Akutlægebilen i Region Hovedstaden.

“Special K” Every Day! Debunking the Myths, Legends and Lore (Eng.)

James Homme

Læs mere


Ketamine has an unparalleled safety profile when used for dissociative sedation as well as analgesia. Despite this, it remains a controversial agent in certain settings – sometimes due to a misunderstanding of so called “contraindications.”

In this presentation the origins of the myths of Ketamine’s “contraindications” will be explored and “debunked.” At the end of this session, practitioners will be armed with the evidence to support safe utilization of Ketamine across a spectrum of ages and indications.

James (Jim) Homme is MD and FACEP Assistant Professor of Pediatrics and Emergency Medicine at the Mayo Clinic College of Medicine. He is also Program Director – Emergency Medicine Residency, and board certified in Pediatrics and Emergency Medicine.

Psykiatri i akutafdeling

Jens Andersen

Læs mere


Med baggrund i erfaring fra både psykiatrisk og somatisk akutmodtagelse gennemgås hyppige problemstillinger, når den psykiatriske patient skal håndteres i somatisk akutmodtagelse, herunder:

- Behandling af den akut urolige patient

- Hvordan rummes denne patientgruppe bedst i en (travl) akutmodtagelse?

- Anvendelse af tvang på somatisk afdeling

Erfaring fra Akutafdelingen Køge hvor jeg har været ansat som mellemvagt. 
Aktuelt ansat i Psykiatrien Øst Region Sjælland.

Har øjet en plads i akutmedicin

Jens Folke Kiilgaard

Læs mere


Øjentraumer er en hyppig årsag til kontakt til sygehusvæsenet. Øjenlæsioner kan forekomme som enten enkeltstående læsioner, eller som led I et multiorgantraume.

Hurtig handlen kan ofte have betydning for det endelig outcome af læsionen, men ved multitraumer vil øjenkirurgen ofte først skulle ind i anden bølge ved triageringen.

Jens Folke Kiilgaard er øjenlæge med subspecialisering i nethindekirurgi, øjen traumtologi og øjencancer.

Hjertestop – når alle muligheder er udtømt

Jens Stubager Knudsen

Læs mere


Algoritmen for hjertestopbehandling er godt indarbejdet. Men hvad gør vi, når algoritmen er udtømt? Oplægget giver et pragmatisk bud på, hvor forskningen er på vej hen, og hvilke ændringer algoritmen vil undergå de næste 10 år.

Jens Stubager Knudsen er anæstesilæge på Sygehus Lillebælt og har interesse i intensiv terapi og præhospital akutmedicin. Han er desuden præhospital akutlæge i lægebil og akutlægehelikopter, mangeårig underviser og kursusleder på ALS samt instruktør i areomedical crew ressource management.

Emergency Medicine Grows Up: A Brief History of Emergency Medicine in the US and Mayo Clinic (Eng.)

Joe Lobl

Læs mere


EM in the U.S. has grown exponentially as a specialty, both in numbers of physicians as well as reputation over the past 50 years. Joe will summarize some key factors associated with this growth and describe the specific example of Mayo Clinic’s transition from a ‘traditional’ ER, covered by multiple specialties, to a department, and then to an academic teaching program, along with problems that arose in these transitions and how they were resolved.

Although Joe trained in Internal Medicine, he was involved in the formation of an academic Emergency Medicine Department and then helped in the creation of an accredited Emergency Medicine training program at Mayo Clinic. Thus, he will also describe how he was able to have a successful career in Emergency Medicine with his IM background and also about ways to promote wellness and ways to prevent burnout in one’s life.

Joe Lobl er læge på Mayo Clinic Dept. of Emergency Medicine, USA.

Tværfagligt samarbejde – hvordan gribes det bedst an?

Karin Bundgaard

Læs mere


Hvad skal der til for at et godt tværsektorielt samarbejde kan lykkedes, og hvilke udfordringer er der? Er alle forebyggelige indlæggelser forebyggelige? Hvilke tiltag iværksættes, når patienter indlægges gentagne gange indenfor en kort tidsperiode? Hvilke tilbud har sårbare borgere i eget hjem for pleje og behandling?

Disse spørgsmål bliver omdrejningspunkt for Karin Bundgaards oplæg på DEMC8.

Karin er sygeplejerske på Aalborg Universitetshospital og har specialiseret sig i det kvalitative forskningsområde, feltarbejde, deltagerobservation og interview, sygepleje i korte kontakter, tværsektorielt samarbejde samt Fundamentals of Care.

Det akutte barn

Lasse Høgh Andersen

Læs mere


Modtagelse af det akutte barn - mere end små tuber og bamse-plastre. Er du og din afdeling for alvor klar til at modtage det kritisk syge barn? Tips og tricks fra Rigshospitalets TraumeCenter.

Lasse Høgh Andersen er læge på anæstesi- og operationsklinikken HOV. Desuden præhospital akutlæge og børneanæstesiolog.

Botulisme – erfaringer fra udbrud i Sønderborg

Lynge Kirkegaard

Læs mere


I juli måned 2018 blev 11 patienter indlagt på Sygehuset i Sønderborg med synkebesvær og tale- og synsforstyrrelser. Man stod pludselig overfor det største udbrud af botulisme, som er beskrevet i Danmark. Mens der intenst blev ledt efter smittekilden, blev patienterne diagnosticeret, behandlet og efter langvarige forløb genoptrænet. Der gives et overblik over sygdommen, behandling og beredskab.

Lynge Kirkegaard er speciallæge i anæstesiologi og ledende overlæge på Sygehus Sønderjylland og har været overlæge på forskellige intensive afdelinger i 27 år.

VTAC i akutmodtagelsen

Mads Lumholdt

Læs mere


v-TAC er en metode til matematisk estimering af arterielle blodgasværdier ud fra venøse blodgasværdier og saturationen målt med pulsoxymeter. FAM Hjørring implementerede denne metode som det første hospital i Danmark i 2015. Siden har vi evalueret brugen af blodgasværdier og indsamlet data til kvalitetssikring af metoden i klinisk praksis. Dette oplæg vil fokusere på fordele ved bredere anvendelse blodgasanalyse og validering af v-TAC metoden hos kritisk syge patienter.

Mads Lumholdt er læge og ansat i hybridstilling som 43% reservelæge på Klinik Anæstesi og 57% Ph.D.-studerende og forsker ved Center for Klinisk Forskning.

Sociolance Region Midt

Mads Værnholt Madsen

Læs mere


Sociolancen arbejder tværsektorielt med udsatte borgere der ringer 1-1-2 i akutte sociale situationer. Vi er i Sociolanceprojektet afhængige af, at ambulancepersonalet henviser de socialt udsatte borgere til os. Der kan være tvivl om hvordan, hvornår og hvorfor ambulancepersonalet skal rekvirere Sociolancen. Fokus i oplægget er desuden på, hvordan vi arbejder med brobygning ind i kommunale, regionale og frivillige organisationer.

Mads Værnholt Madsen er socialpædagog og kører som brobygger i Sociolancen i Aarhus. På DEMC8 vil han fortælle om, hvordan han og kollegerne arbejder med brobygning i kommunale, regionale og frivillige organisationer, og på vanskeligheden i arbejdet med en meget kompleks borgergruppe.

Arbejdsmiljøet på akutafdelingen— variationer i arbejdsmiljøet på akut afdelinger

Marie Louise Kirkegaard

Læs mere


Oplægget tager udgangspunkt i et forskningsstudie om arbejdsmiljø, sikkerhed og arbejdstid på akutmodtagelser blandt læger, sygeplejersker og lægesekretærer. Studiet anvender en spørgeskemaundersøgelse og observationer på akutmodtagelser. Oplægget vil lægge særligt vægt på sikkerhedskultur, støtte fra ledelsen, arbejdspres, vold og trusler.

Marie Louise Kirkegaard er akademisk medarbejder på det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og arbejder primært med sikkerhed og psykosociale faktorer inden for blandt andet sundhedssektoren herunder på akutmodtagelser.

”Godt Snot-Projekt” (Eng).

Mariana Bichuette Cartuliares, Susanne Gustavsson og Line Marie Sundal

Læs mere


About the usefulness of sputum samples: a quality improvement project

Patients acutely admitted with a suspected respiratory infection usually have sputum samples taken. But how is the quality of the samples taken? And are the samples useful in the treatment and choice of antibiotics? The findings in the study ‘Godt-snot’ resulted in changes in the sputum collection guidelines at the hospital of South Jutland.

Mariana er fysioterapi og har en Master of Science in Health and Science fra Syddansk Universitet. Hun har arbejdet med medicin og cardiologi siden 2005 og hendes speciale var baseret på “Godt-Snot-Projektet”.

Susanne Gustavsson og Line Marie Sundal er 6-års studerende på medicinstudiet fra Syddansk Universitet. De har ligeledes skrevet speciale om Godt-snot-projektet, og vil præsentere deres resultater.

Kapnografi på DEMC8

Martin Betzer

Læs mere


End-tidal carbondioxid (etCO2) monitorering - også kaldet kapnografi - har de seneste år vundet indpas blandt fagprofessionelle, der behandler akutte patienter.
Kapnografi er essentiel – især under genoplivning - til patienter med vejrtræningsbesvær og som kontinuerlig monitoreringsform. Men selvom der er mange fordele i monitoreringsformen, er den ikke særligt udbredt.

Martin Betzer er paramediciner og bachelor i præhospital akutmedicin og har beskæftiget sig med kapnografi professionelt de sidste 10 år. Han har sideløbende undervist og forsket i præhospital anvendelse af kapnograf og studerer lige nu en master i sundhedsforskning.
På DEMC8 vil Martin kort gennemgå litteraturen på området og forklare og eksemplificere kapnografiens anvendelse til akutte, ikke-intuberede patienter.
Oplægget er relevant for alle, der arbejder med akutte patienter - både præhospitalt og i akutmodtagelsen.

Ny apopleksi plan – præhospitalet

Martin Faurholdt Gude

Læs mere


Her får du et indblik i den nuværende præhospitale stroke-indsat, og hvor vi bevæger os hen. Anvendelsen af et nyt diagnosticeringsværktøj PreSS (Prehospital Stroke Score) i ambulancetjenesten kan give os mulighed for en initial præhospital diagnosticering af obsstroke-patienten med mulighed for individualiseret visitation. Kan vi med god sikkerhed finde stroke-patienten præhospitalt, og kan vi udskille de patienter, der har en stor blodprop i hjernen og give dem direkte udgang til trombektomi?

Martin Faurholdt Gude er læge i præhospitalet, Region Midtjylland.

Bidt af en gal hund…

Matthias Giebner

Læs mere


Rabies er en sjælden, absolut dødelig sygdom. Den rette behandling skal startes på det rette tidspunkt og den rette måde. På en akutmodtagelse kan man uforvarende stå over for en patient mistænkt for at være blevet smittet med rabies. Hør om sygdommens epidemiologi, patofysiologi, diagnostik og terapi.

Matthias Giebner er anæstesiolog og ledende overlæge på Fælles Akutmodtagelse, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa. Han har igennem omfattende arbejde med præhospital medicin og intensiv medicin fattet interesse for akutmedicin i helhed.

At finde frem til de syge, syge

Mikkel Brabrand

Læs mere


Det kan være svært at identificere de syge og raske blandt de mange patienter, der dagligt kommer igennem FAM. På DEMC8 vil Mikkel Brabrand gennemgå nogle af de gængse - men også de mere ukendte - måder at identificere patienter, som kræver øget observation og de patienter som nok hurtigere kan sendes hjem - sikkert!

Om Mikkel: Overlæge i FAM på OUH, lektor på SDU og forskningsleder i akutmedicin på Sydvestjysk Sygehus. Mikkel forsker primært i risikovurdering af akutte patienter og værdien af vitale parametre i en klinisk hverdag.

Kompetencer hos akutsygeplejersker (Eng.)

Michon Dohlman

Læs mere


At the completion of this presentation, the learner should be able to
1) Discuss opportunities in the Orientation Process of a new ED Nurse including a new model of the Tiered Skilled Acquisition Model (TSAM) and a Nursing Residency Program
2) Discuss benefits of ongoing education including simulation, certification courses, and advanced trauma curriculum
3) Identify evaluation opportunities in annual competencies including “hands on” evaluation of high risk, low volume equipment and presentations

Michon C. Dohlman, MSN, RN is a Charge Nurse and Instructor in Nursing, College of Medicine at Mayo Clinic Hospital – Rochester (MN), Saint Marys Emergency Department, Level One Trauma Center.
She attended Franciscan University of Steubenville, OH, receiving her Bachelor of Science in Nursing and South Dakota State University with her Masters in Nursing. She has worked in the Emergency Department for 14 years, serving as Nurse Manager for four years, heavily involved in the remodeling and construction of a new Emergency Department. Areas of expertise and interest include, though are not limited to, Workplace Violence- supporting staff to report, Throughput and Admissions process’, and RFID (Radio-frequency identification)- tracking flow and location of staff, patient, and equipment for accurate metrics and process improvement. She remains active in the National Emergency Nurses Association, serving as her chapter president within the state of Minnesota. She enjoys taking opportunities to share nursing knowledge and education outside of the United States including Haiti, Ecuador, and Denmark. She currently serves as a Charge Nurse in the Department and is active with new hires, orientation, preceptorship and mentoring after orientation is complete.

Oplæg om Advanced Paramedic - projektet fra Region Sjælland

Ole Mazur Hendriksen

Læs mere


Region Sjælland har stor fokus på anvendelsen af paramedicinere som supplement til det præhospitale basisberedskab. I 2016 vedtog det politiske udvalg i Region Sjælland - som en del af visionen om ”det nære sundhedstilbud” - at omorganisere den måde, de interhospitale transportopgaver blev gennemført.

Omorganiseringen betød at regionens Præhospitale Center (PHC) hjemtog opgaven og ansvaret for alle sundhedsfagligt ledsagede interhospitale transporter. Dette indebar, at ca. 50 paramedicinere skulle gennemføre en særlig tilrettelagt uddannelse i at udføre ”specielle” behandlingskrævende interhospitale transportopgaver. Dermed blev det første spadestik taget til, at Region Sjælland har uddannet det første hold af såkaldte Advanced Paramedic (APM) den 1. januar 2017.

I takt med at projektet tog form, begyndte man i PHC ligeledes at kigge på andre præhospitale opgaver, som grundet deres kompleksitet og relativ sjældne forekomst, var oplagte at inddrage i konceptet. Projektet APM handler ikke bare om uddannelse, det handler i lige så høj grad om vedligeholdelse af kompetencer - og om at skabe et grundlag for at kunne opnå erfaring med netop udførelse af ”specielle præhospitale opgaver”.

På DEMC8 vil Ole Mazur Hendriksen evaluere på regionens erfaringer med projektet og præsentere de fremtidige visioner.

Ole Mazur har været speciallæge i anæstesiologi siden 1998 og har 20 års erfaring i det præhospitale område, heraf 5 år som præhospital leder. Han har desuden haft mere end 4000 udrykninger som akutlæge.

Retsmedicinske undersøgelser af levende og døde i Akutmedicin

Peter Juel Thiis Knudsen

Læs mere


Retsmedicinerne betragtes i forskelligt lys af kolleger, alt efter hvilken situation de optræder i. De skal som del af deres arbejde undersøge ofre og gerningsmænd – levende og døde, hvilket betyder at de kan tillægges rollen som kontrollant eller spion for politiet eller den forkætrede Styrelse for Patientsikkerhed.

Dette synspunkt er forståeligt, om end forkert. Retsmedicinere tilkaldes til at foretage obduktion på de personer, som politiet og Styrelsen for Patientsikkerhed ønsker obduceret.

Men man skal huske, at de er et universitetsinstitut og derfor er uafhængige af deres rekvirenter. De dokumenterer deres fund, men om det fører til en næse fra Styrelsen eller en sigtelse fra politiet, er de ikke herrer over, og ønsker ikke at være det.

Men hvis de kan påpege succeser eller fadæser, som man kan lære af, er de til gavn for akutmedicinerne og dem, det mest tæller for, de fremtidige patienter.

Peter Juel Thiis Knudsen er læge på Retsmedicinsk Institut på Syddansk Universitet og ekspert i patologisk anatomi og retsmedicin.

#det ku’ ha’ været mig

Paneldebat

Læs mere


Paneldebat om #Det kunne være mig, hvor nedenstående seks deltagere vil debattere vinkler på patientsikkerhed, organisationskultur, utilsigtede hændelser, og de rammer sundhedsjuraen giver læger og sygeplejersker at arbejde indenfor.

Mads Koch Hansen er lægelig direktør på Sygehus Lillebælt (siden 2015). Tidligere formand for Lægeforeningen 2010-2015. Speciallæge i anæstesiologi og har derudover været ambulancelæge i Region Midt, samt ledende overlæge på Anæstesiologisk afdeling i Horsens.

Christian Skjærbæk er formand for Dansk Selskab for Akutmedicin. Speciallæge i akutmedicin og almen medicin og arbejdet inden for akutmedicin siden 2009. Aktuelt ledende overlæge på Akutafdelingen, Regionshospitalet Randers.

Poul Jaszczak er speciallæge i gynækologi og obstetrik og ledende overlæge på Herlev Hospital, medlem af Patientsikkerhedsrådet (FAS formand), næstformand i Lægeforeningen, og formand Lægeforeningens Etiske udvalg og Lægeforeningens Kvalitetsnetværk.

Anne-Marie Vangsted er farmaceut og direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed. Anne-Marie har 20 års erfaring med offentlig ledelse indenfor kvalitetsstyring og regulering af lægemidler og sundhedsvæsenet.

Signe Panduro er juridisk specialkonsulent med speciale i sundhedsjura. Har mangeårig erfaring fra tidligere amt og Region Midtjylland med juridisk rådgivning indenfor et bredt område af sundhedsjura.

Trine Agerskov er oversygeplejerske på akutafdelingen i Viborg. Tidligere afdelingssygeplejerske i Horsens i Silkeborg.

Prehospital sepsis treatment: Results of the PHANTASi trial (Eng.)

Prabath Nanayakkara

Læs mere


Prabath Nanayakkara, er læge på VU University Medical Center i Amsterdam, og ekspert i den akutte håndtering af sepsis.

Prabath siger følgende om sit oplæg:
"I will mainly talk about the dilemma of defining sepsis and talk in detail about shortfalls in the old definition and dilemmas of using new sepsis definition (sepsis -3) in the acute care setting.
Thereafter I will talk about the concept of door to needle time in sepsis and the strength or lack of strength of the evidence demonstrating the benefit of early antibiotics in (all) patients with sepsis.
Finally, I will present the results of the Pre-hospital antibiotics against sepsis (PHANTASi) trial and implications of its results on the current practice.“

Patienten kan ikke tisse… hvad så? (Eng.)

Rikke Nygaard Knudsen

Læs mere


I dette oplæg skal vi snakke om den akutte patient, som ikke kan tisse – og hvad vi gør ved det. Vi skal høre om valg af katetertype, anlæggelse af katetre, hvordan vi skyller på et kateter, hvordan vi sikrer korrekt funktion af kateter, og hvordan vi sender patienten hjem med et kateter. I får en masse gode råd, tips og tricks og forhåbentlig afklaret en masse spørgsmål, I måtte have til denne type patient.

Rikke Nygaard Knudsen har 15 års urologisk erfaring og er sygeplejerske på Urinvejskirurgisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital.

Social udsatte akutte patienter – gør vi det godt nok?

Signe Koba

Læs mere


Hvorfor Socialsygeplejersker? Er misbrug akut? Kan det være uhensigtsmæssigt at blive indlagt - og genindlagt? Hvordan tilrettelægger vi behandlingen til den socialt udsatte patient? Det kræver specialistviden - socialsygeplejersker har speciale i udsathed.

Signe Koba er sygeplejerske på Regionshospitalet i Horsens og har specialiseret sig i afhængighed – stof og alkohol, stof- og alkoholbehandling, ulighed i sundhed, akut rusmiddel intoksikationer/stof psykoser, smertebehandling, abstinensbehandling, substitutionsbehandling, skadesreducerende tilgang og behandling, dobbeltdiagnoser og hjemløse.

Sociolancen – hovedstaden

Simon Østergaard

Læs mere


Sociolancen er et social- og sundhedsfagligt tilbud til udsatte og hjemløse borgere i Københavns Kommune. Den er et supplement til Akutberedskabets ambulancer og rekvireres via 1-1-2.

Simon Østergaard er paramediciner på akutlægebilerne og Sociolancen i Region Hovedstaden samt sundhedsfaglig visitator på AMK-vagtcentralen.

Er der behov for taktisk medicin i Danmark

Thomas Lynge Andersen

Læs mere


Er uddannelse i taktisk medicin rettidig omhu eller overkill?
Terrortruslen i Danmark er vurderet til ”Alvorlig” af PET. Derfor bruger politiet mange ressourcer på at sikre, at vi er klar til at håndtere et anslag, når det kommer til opsporing og nedkæmpning af en eller flere gerningsmænd.

Men hvem hjælper de tilskadekomne, hvis skadestedet ikke kan erklæres helt sikkert? Thomas Lynge Andersen er paramediciner med over 25 års erfaring i ambulancetjenesten. Han kører som Lægeassistent i Region Hovedstaden og er samtidig national koordinator og instruktør i TECC Danmark (Tactical Emergency Casualty Care).

Oplæg om FLAWLESS-studiet om præhospital visitering ud fra EKG

Yama Fakhri

Læs mere


I Region Sjælland og Region Hovedstaden kører man lige nu et projekt om præhospital visitering ud fra EKG af patienter med blodprop i hjertet.

Her har man implementeret optagelse af V7, V8 og V9-elektroder som supplering til standard EKG hos patienter obs AKS i de to regioners

ambulancer. Studiet har til formål at forbedre diagnostik af bagvægsinfarkter.

På DEMC vil læge og PhD studerende Yama Fakhri fortælle om implementeringsforløbet, og om de erfaringer man har gjort sig under projektet ude i ambulancerne.

Yama er læge og PhD studerende og forsker i EKG med henblik på at forbedre diagnostik og risikostratificering af patienter med STEMI. Han har blandet andet været med til at udvikle automatiske EKG-algoritmer.

Effect of systematic physician cross-checking on reducing adverse events in the ED (Eng.)

Pr. Yonathan Freund

Læs mere


This lecture will present the basic background theory of medical error and adverse events, describe the different mechanisms and roots of errors, and means to prevent and reduce medical error in the emergency department.

Registrering

Læs mere her

Hoteller

I forbindelse med DEMC8 er det muligt, at booke hotel igennem registreringsformularen. Læs mere her om konference hotellerne

Læs mere her

Abstract

Læs mere her

 

 

 

Nyheder

Tilmeld nyhedsbrev
Følg DEMC på:
 
 

Organisationerne

Kontakt os